Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

06-09-2016
Ikonka paragrafu

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym. Ustawa  wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna). Ustawa zastąpi obowiązującą ustawę z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

więcej
25-08-2016

Dlaczego i jak wdrażać PPP - Publikacja EPEC

Przekazujemy Państwu kolejną publikację  dotycząca wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego pt. „PPP - Motywacje i wyzwania dla sektora publicznego Dlaczego i w jaki sposób”. Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego w październiku 2015 r. przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim.

więcej
29-07-2016
Osoby przy stole

Spotkanie grup roboczych ds. Polityki Rządu i przeglądu prawa w zakresie ppp

28 lipca 2016 r. odbyły się, w ramach Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, spotkania grupy roboczej ds. Polityki Rządu w zakresie ppp oraz grupy roboczej ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział obok przedstawicieli strony rządowej, samorządowcy, doradcy, wykonawcy oraz reprezentanci środowisk naukowych i instytucji finansowych.

więcej
08-07-2016
Książka

Jak zarządzać budynkami użyteczności publicznej w ppp – nowy poradnik EBOR

Przedstawiamy Państwu dokument opracowany przez ekspertów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pt. Ogólne zalecenia w zakresie wykorzystania ppp w powstawaniu i utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej.

więcej
07-07-2016
Wiceminister rozwoju Witold Słowik na posiedzeniu Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna prace nad polityką krajową i przeglądem prawa w zakresie ppp

Podczas posiedzenia Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powołano grupy robocze, które zajmą się przeglądem prawa dotyczącego ppp i przygotowaniem projektu rządowej polityki w tym zakresie. 

więcej
10-06-2016
Wizualizacja dworca w Sopocie

Projekt ppp współfinansowany z funduszy zwrotnych

Prezentujemy Państwu raport podsumowujący realizację pierwszego w Europie projektu hybrydowego współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach środków zwrotnych JESSICA pt. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów”.

więcej
01-06-2016
zdjęcie książki z białymi kartkami

Nowe publikacje Eurostatu dostępne w języku polskim

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowało nieoficjalne tłumaczenie na język polski  dwóch dokumentów opracowanych przez Eurostat, tj. nowej wersji Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manuala) w części dotyczącej ppp oraz Noty objaśniającej ujęcie statystyczne kontraktów ppp, która stanowi uzupełnienie podręcznika.

więcej
01-06-2016

Przyszłość ppp w Polsce wiodącym tematem magazynu Forum PPP

W magazynie wśród wielu interesujących artykułów znajdują materiały poświęcone systemowi wsparcia przez administrację centralną formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W rozmowie z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nakreślone zostały m.in. planowane działania Ministerstwa w zakresie wsparcia ppp w Polsce, stworzenia nowej polityki rozwoju, jak i zmian prawnych.

więcej
25-05-2016
paragraf

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

więcej
19-05-2016

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego w projekcie pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

W wyniku prac Doradców, Promotora projektu oraz Ministerstwa powstały dokumenty dotyczące kolejnego etapu przygotowania projektu.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska